Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

MalinaMalinowa
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaaheavyheart aheavyheart
MalinaMalinowa
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viapiehus piehus
MalinaMalinowa
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viapiehus piehus

February 24 2017

MalinaMalinowa
9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo viapiehus piehus
MalinaMalinowa
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapiehus piehus
MalinaMalinowa
1057 45b9 500
Reposted fromriddl3m riddl3m viaMaryiczary Maryiczary

February 20 2017

MalinaMalinowa
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaaheavyheart aheavyheart

July 05 2015

MalinaMalinowa
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viaaskman askman
MalinaMalinowa

July 03 2015

MalinaMalinowa
7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viaarrependimento arrependimento
MalinaMalinowa
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viaarrependimento arrependimento
MalinaMalinowa
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk

June 30 2015

7096 3c3f
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaaskman askman
MalinaMalinowa
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazamknioczy zamknioczy
MalinaMalinowa
9410 8a01
Reposted frompesy pesy viaaskman askman
MalinaMalinowa
1523 ccfd
Reposted fromlouse louse viaaskman askman
MalinaMalinowa
Reposted fromFlau Flau viagrinch grinch
5446 27bc 500
Reposted fromgoetze goetze viagrinch grinch
MalinaMalinowa
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaaheavyheart aheavyheart
MalinaMalinowa
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaaheavyheart aheavyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl